Dầm nam châm nâng hạ BR/BRW

  • BR / S: Mô-đun đơn cho tấm lên đến 8 m
  • BR / DL: Cặp mô-đun tích hợp trên cấu trúc xử lý xe nâng
  • BR / D: Bộ mô-đun để lắp đặt trên dầm cho các tấm lên đến 12 m
  • BR / W: Tập hợp các mô-đun tích hợp trên một cấu trúc.