Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 718 di động

0

Cần cẩu xếp dỡ SENNEBOGEN 718 di động

  • Cắt miễn phí đường và rừng, cắt đồng hồ miễn phí
  • Xử lý an toàn và rộng khắp kè đường
  • Dần dần loại bỏ những cây có vấn đề với khoảng cách an toàn thấp